๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผ้าป่าสามัคคี ณ.ชั้น ๓ ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๒

 
 
เนื้อหา
 
                    ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผ้าป่าสามัคคี ณ.ชั้น ๓ ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี)